Met uw toestemming gebruiken wij en onze partners cookies of soortgelijke technologieën om u een betere surfbeleving te bieden, voor statistische doeleinden of om advertenties uit te voeren die verband houden met uw gewoonten en interesses en delen met sociale netwerken.

Voor meer informatie over cookies klikt u op de link Meer informatie ».
Meer informatie 

1. Toepassingsgebied en toepassingsvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die op de site wordt geplaatst HAPO.EU.

ERGOSANTÉ behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval worden op elke bestelling de geldende algemene verkoopvoorwaarden toegepast.

Elke klant die een bestelling heeft geplaatst op Ecosiege.fr wordt geacht de facto en zonder voorbehoud de geldende algemene verkoopvoorwaarden te hebben aanvaard.

2. Productoverzicht

HAPO.EU kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen. Foto's komen niet in het contractuele veld.

3. Productbeschikbaarheid

Onze producten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en op bestelling, afhankelijk van de gekozen opties en het product.

In geval van niet op voorraad zijn op een of meer artikelen van uw bestelling, verbindt HAPO.EU zich ertoe u zo snel mogelijk per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen.

4. Productprijzen

De prijzen van onze producten zijn uitgedrukt in euro's en inclusief alle belastingen (TTC). Ze kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De producten worden steeds gefactureerd tegen het tarief dat van kracht is op het moment van de bestelling.

5. Bestelling

U kunt uw bestelling op drie mogelijke manieren plaatsen via internet, op de website www.ecosiege.fr

Een bestelling wordt geacht te zijn geplaatst op HAPO.EU en de algemene verkoopsvoorwaarden worden aanvaard zodra u op de knoppen "Ja, ik bevestig mijn betaling" of "Ik betaal via overschrijving" hebt geklikt.

De gegevens die worden geregistreerd door ERGOSANTÉ Pet, onze beveiligde betalingsprovider, vormen het bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling.

In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product, zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Hij zal dan naar eigen keuze worden aangeboden om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.

HAPO.EU behoudt zich het recht voor om te weigeren een bestelling te honoreren van een klant die een eerdere bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald of met wie een betalingsgeschil zou blijven bestaan.

6. Betaling

U kunt uw bestelling op verschillende manieren betalen:

Betaalkaart (creditcard, Visa, Mastercard);

Via overschrijving;

Voor PayPal;

door middel van een administratief mandaat;

Zolang een product niet volledig is afgewikkeld, blijft het eigendom van ERGOSANTÉ.

7. Verzending en levering

Al onze leveringen worden verzonden door colissimo gevolgd door de POST voor kleine pakketten en door onze vervoerder voor meubels. ERGOSANTÉ verbindt zich ertoe om bestellingen binnen 48 werkuren te verzenden (afhankelijk van de beschikbaarheid van het product) na ontvangst van uw betaling, het is dan noodzakelijk om de levertijd per post toe te voegen, in het algemeen van 48 tot 72 uur door Colissimo.

In geval van onmogelijkheid (niet op voorraad...), wordt de klant zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

In het geval van een bestelling met producten met verschillende verzendtijden, is de verzendtijd van de bestelling de langste van de bestelde producten, tenzij anders aangegeven door de koper. ERGOSANTE behoudt zich het recht voor om in dit geval zendingen te splitsen.

De levering vindt plaats op het afleveradres dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

ERGOSANTÉ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging in de levering, afhankelijk van een externe dienstverlener. Elke foutieve of ontbrekende vermelding, en noodzakelijk, in het afleveradres en de identiteit van de klant ontslaat ERGOSANTÉ van de verantwoordelijkheid voor de levering.

ERGOSANTÉ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-levering van een product dat niet op voorraad is, onbeschikbaarheid of voor enig geval van overmacht. Ecosiege.fr wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor enige indirecte schade: exploitatieverlies, winstderving, verlies van kansen, schade, kosten,...

Zendingen naar DROM-COM vereisen speciale transportprocedures, waaronder de tussenkomst van een expediteur op kosten van de koper voor zware en/of volumineuze producten. In dit geval behoudt ERGOSANTÉ zich het recht voor om de koper te informeren die de beslissing zal nemen om zijn bestelling al dan niet te handhaven.

8. Garantie en after-sales service

Alle producten hebben een garantie van minimaal een jaar en een maximum van 10 jaar voor sommige producten. Voor meubels die een grote reparatie nodig hebben, kan het nodig zijn om de fabriek terug te brengen, garantiekosten worden gedekt door ERGOSANTÉ.

9. Klachten en retouren

Klantenservice is beschikbaar. U kunt contact met hem opnemen via:

E-mailadres: contact@ergosante.fr

of mail: ERGOSANTÉ, klantenservice, 28 ZA de Labahou 30140 Anduze

 

10. Herroepingsrecht

Op grond van de bepalingen van artikel L.121-16 van de Consumentenwet heeft u een termijn van veertien duidelijke dagen vanaf de levering van uw bestelling om het geleverde artikel te retourneren voor omruiling of terugbetaling. Er moet echter aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

de producten mogen niet zijn uitgepakt;

retourzendingen moeten worden gedaan naar ons adres ERGOSANTÉ, retourservice, 28 ZA de Labahou 30140 Anduze;

Verzendkosten zijn de verantwoordelijkheid van de koper;

op maat gemaakte producten, op bestelling gesneden zoals stoelen, trays, kunnen niet worden terugbetaald;

11. Buitenlandse verkoop

De producten die wij verkopen voldoen aan de Franse wetgeving. ERGOSANTÉ kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een overtreding van de wetgeving van een vreemd land waar de producten zouden worden geleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij de lokale autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de producten of diensten die hij wenst te bestellen te importeren of te gebruiken.

12. Persoonsgegevens – Privacybeleid

12.1. Inleiding

Aangezien transparantie een fundamentele waarde is voor ERGOSANTÉ, hecht zij het grootste belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de Gebruiker en respecteert zij in die zin de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978 in de geldende versie en Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de vrij verkeer van deze Persoonsgegevens (de AVG).

12.2. Vertrouwelijkheid van de aan ERGOSANTÉ meegedeelde persoonsgegevens

ERGOSANTÉ hecht het grootste belang aan de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Als zodanig neemt ERGOSANTÉ alle nodige voorzorgsmaatregelen om hun vertrouwelijkheid te bewaren en verklaart in contact te staan met vertrouwde onderaannemers, bekend om de ernst van hun diensten en de hoge mate van bescherming die zij verlenen aan de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens.

12.3. Recht op toegang, verzet, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van persoonsgegevens

In overeenstemming met artikel 13 van de AVG wordt de Gebruiker ervan in kennis gesteld dat hij een recht heeft op toegang, bezwaar, rectificatie, portabiliteit, verwijdering en het bepalen van het lot van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden (artikelen 15 en volgende van de AVG). Hij kan zijn rechten uitoefenen door zich te wenden tot de klantenservice van ERGOSANTÉ per post naar het in de beschikbare wettelijke kennisgevingen vermelde adres of per e-mail naar contact@ergosante.fr, mits hij zijn identiteit heeft aangetoond door een kopie van zijn geldig identiteitsbewijs bij zijn aanvraag te voegen en zijn e-mailadres te gebruiken dat hij heeft opgegeven bij zijn inschrijving op de website HAPO.EU. De gebruiker heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de CNIL overeenkomstig artikel 77 van de AVG. Om veiligheidsredenen en in geval van twijfel over de waarde en de authenticiteit van de door de Gebruiker verstrekte bewijsstukken, behoudt ERGOSANTÉ zich het recht voor om andere bewijsstukken te vragen. In het geval dat de Gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de Gebruiker worden verzocht zijn persoonlijke ruimte te sluiten (als ERGOSANTÉ de betreffende Diensten niet kan leveren zonder de betrokken verwerking).

12.4. Persoonlijke aanbiedingen en verkoopvoorstellen

De Diensten zijn bedoeld om de behoeften van de Gebruikers zo goed mogelijk te beantwoorden en HAPO.EU dringt erop aan de Diensten volledig transparant en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving te leveren.

In dit verband en met inachtneming van de voorwaarden van artikel L. 34-5 van de Code des postes et des communications électroniques en de bepalingen van de genoemde Wet Informatica en Vrijheid, is de gebruiker op basis van de persoonsgegevens die door ERGOSANTÉ worden verwerkt, op de hoogte gesteld en gaat hij ermee akkoord, vanaf zijn eerste gebruik van de website ecosiege.fr, commerciële aanbevelingen te ontvangen via links die toegankelijk zijn via e-mails of documenten die rechtstreeks naar zijn e-mailadres worden gericht, om te profiteren van aanbiedingen van vergelijkbare of complementaire producten.

De gebruiker kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor prospectie doeleinden door een e-mail te sturen naar: contact@ergosante.fr.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden uitsluitend gebruikt door ERGOSANTÉ voor de commerciële website HAPO.EU.

Indien de Gebruiker een bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indient en voor zover deze aanbevelingen een integraal onderdeel zijn van de dienst van ERGOSANTÉ, kan de Gebruiker worden verzocht zijn persoonlijke ruimte te sluiten (als ERGOSANTÉ hem de betreffende diensten niet kan verlenen zonder de betreffende verwerking).

13. Intellectuele eigendom

De teksten, commentaren, boeken, illustraties en afbeeldingen op de website HAPO.EU zijn wereldwijd voorbehouden onder het auteursrecht en intellectuele eigendom.

Daarom en in overeenstemming met de bepalingen van de code van intellectuele eigendom, is alleen gebruik voor privédoeleinden toegestaan onder voorbehoud van andere of zelfs meer beperkende bepalingen van die code. Het is verboden de website HAPO.EU geheel of gedeeltelijk te reproduceren.

14. Eigendomsbehoud:

We behouden ons de eigendom van de goederen en werken tot de volledige betaling door de koper. (Wet 80-335 van 12 mei 1980). Vaste vergoeding: 40 euro. Penalties bij vertraging: 3 maal de wettelijke rentevoet.

15. Toekenning van jurisdictie

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

De rechtbank van het hoofdkantoor van ERGOSANTÉ is de enige rechterlijke instantie voor alle geschillen die voortvloeien uit de toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden.